• MAGNOLIA LAW
 • Tầng Trệt, Tòa nhà TP HOMES, Số 9 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • 0933500006
 • Thứ 2 - thứ 7 | 8:00am- 18:00pm
 • 15 GIAO DỊCH BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC MỚI CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ:

   

  1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở:

  Phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

  Căn cứ: Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và Điều 430 Bộ Luật Dân sự 2015

  2. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở, BẤT ĐỘNG SẢN 

  Phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

  Trừ trường hợp: tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, tình thương.

  Căn cứ: Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 1 Điều 459 Bộ Luật Dân sự 2015.

  3. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  Phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực.

  Căn cứ: Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

  4. HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ Ở

  Phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

  Căn cứ: Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.

  5. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG NHÀ Ở

  Phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

  Căn cứ: Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.

  6. HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  Phải được công chứng hoặc chứng thực.

  Căn cứ: Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

  7. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở

  Phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

  Căn cứ: Khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.

  8. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực.

  Căn cứ: Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

  9. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

  Phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng.

  Căn cứ: Khoản 1 Điều 122 Luật nhà ở 2014.

  10. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Phải được công chứng hoặc chứng thực.

  Trừ trường hợp: Một bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên là tổ chức kinh doanh bất động sản.

  Căn cứ: Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

  11. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO BẤT ĐỘNG SẢN 

  Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

  Căn cứ: Khoản 1 Điều 459 BLDS 2015

  12. HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

  Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc đắng ký nếu pháp luật có quy định.

  Căn cứ: Khoản 2 Điều 455 Bộ Luật Dân sự 2015.

  13. DI CHÚC CỦA NGƯỜI BỊ HẠN CHẾ VỀ THỂ CHẤT HOẶC CỦA NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ.

  Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thưc chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

  Căn cứ: Khoản 4 Điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015.

  14. DI CHÚC ĐƯỢC LẬP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI

  Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực.

  Căn cứ: Khoản 5 Điều 647 Bộ Luật Dân sự 2015.

  15. VĂN BẢN THỪA KẾ NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.

  Căn cứ: Khoản 3 Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và Điềm C Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

   

  Tin liên quan

  27 January

  Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với nhiều nội dung thay đổi đáng kể liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  27 January

  Điều kiện kinh doanh bất động sản từ 01/01/2021 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
  Call now Nhắn tin ZaloChat Zalo Facebook